Deadline indienen belastingaangifte

Afhankelijk van de manier waarop u uw belastingaangifte indient/laat indienen geldt volgende deadline:

 • Op papier: 29/06/2018
  (Houd er rekening mee dat uw aangifte ten laatste die dag moet toekomen bij de belastingdienst en dat deze normalerwijze met de post verstuurd dient te worden)
 • Tax-On-Web (als burger): 12/07/2018
 • Tax-On-Web (via een mandataris): 25/10/2018

Wie een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontving dient enkel in het geval hij/zij correcties wenst te aan te brengen te reageren; dit tegen 29/06/2018 (indien op papier) of 12/07/2018 (via Tax-On-Web).

via volgende link leest u meer informatie over hoe uw aangifte in te dienen: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte/uw-aangifte-indienen.

Uw belastingaangifte via Tax-On-Web: eenvoudig en snel

Uw belastingaangifte indienen via Tax-On-Web kan eenvoudig en snel: veel gegevens zijn al ingevuld en de meeste fiches en attesten zijn vooraf al toegevoegd aan uw aangifte/dossier.

Maar hoe begint u eraan?

Onderstaande tips vormen een praktische leidraad bij het aanmelden op het systeem en gaan niet in op fiscale vraagtekens.  Hieromtrent dient u zich via een andere weg te informeren.

Aanmelden om uw aangifte voor te bereiden en in te dienen

Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Tax on web (www.taxonweb.be), hetzij bij Myminfin.be.
Na het aanmelden kunt u van start gaan met het indienen van uw belastingaangifte.  (In het geval u aanmeldt via myminfin komt u op een onthaalpagina terecht, waar u onder de titel ‘Mijn fiscaliteit’ kunt kiezen voor de optie ‘Mijn belastingaangifte indienen (Tax-on-web)’. )

Praktische tips bij het voorbereiden en indienen van uw aangifte:

 • Neem er een aangifte van vorig jaar (en eventueel ook vorige jaren) bij. U kunt de aangifte downloaden in Myminfin, in de rubriek ‘mijn documenten’.
 • U kunt tussentijds de aangifte opslaan en ze later verder bewerken.
 • Controleer ook in de rubriek ‘bijlagen’ of de fiscus alle relevante gegevens in het bezit heeft. Eventuele attesten en bewijzen die nog niet in het systeem vermeld staan kunt u best zelf uploaden.
 • Verder nuttig advies over het voorbereiden en indienen van de aangifte kunt u vinden op myminfin.be, door in de rubriek ‘mijn belastingaangifte indienen (Tax-on-web)’ te klikken op ‘Meest gestelde vragen over Tax-on-web raadplegen’.

Hulp bij het aanmelden met de eID

Gebruikt u voor het eerst een kaartlezer?

In dat geval moet u mogelijk nog de BE-ID-software op uw computer installeren.
Hiervoor kunt u terecht op www.loginhulp.be.  Kies in het menu bovenaan voor ‘Oplossing met eID’ en volg de instructies.

Opmerking:
Voor een optimale gebruikservaring is het mogelijk dat u best verschillende webbrowsers probeert.  Ik zelf heb de beste ervaring met Internet Explorer (niet te verwarren met het nieuwere Edge).  De Fod Financiën raadt Mozilla Firefox aan.

Bent u de pincode van uw identiteitskaart vergeten?

Op het document dat samen met uw identiteitskaart werd afgeleverd staat een PUK-code vermeld.  Hiermee kunt u een nieuwe pincode instellen.
Indien het niet lukt om de pincode zelf opnieuw in te stellen met de eID-viewer (de geïnstalleerde software), kunt u zich met uw pas en PUK-code naar uw gemeentehuis begeven.

Indien u de PUK-code niet meer in uw bezit heeft, kunt u er een nieuwe pin- en PUK-code aanvragen bij de dienst bevolking van uw gemeente, ofwel via de website van de FOD Binnenlandse zaken (zie http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/)

Opmerking: het aanvragen en bekomen van een nieuwe pincode kan enkele weken duren. Controleer daarom tijdig of u de pincode nog kent en of u de PUK-code in uw bezit heeft. 

Pensioenspaarders wachten best nog even om stortingen op te trekken naar nieuw fiscaal maximum

Er is de laatste tijd al wat rond te doen geweest: het fiscaal plafond voor pensioensparen wordt per 1 januari 2018 opgetrokken van 940 Euro naar 960 Euro per jaar (belastingvermindering van 30%) of zelfs 1230 Euro per jaar (belastingvermindering van 25%).

Maatschappijen delen echter mee dat hun systemen nog niet zijn aangepast omdat ze de goedkeuring van de wet in het Parlement nog afwachten.

Om die reden raden zij aan om voorlopig nog steeds het oude bedrag (940 Euro) te storten en na de goedkeuring van de wet het verschil bij te storten. Een verhoging naar het nieuwe fiscale maximum blijft immers nog mogelijk tot 31/12/2018.

De meeste spaarders zullen van zodra het nieuwe maximum van kracht is normalerwijze ook een brief ontvangen van hun verzekeringsmaatschappij (of desgevallend hun bank) waarin de mogelijkheden worden uitgelegd. (Uitzonderingen hierop zijn mogelijk de contracten waarvoor bij onderschrijving werd geopteerd voor het storten van een vast bedrag, zonder indexatie of aanpassing aan het fiscaal plafond.)

Spaarders met vragen kunnen best tijdig hun makelaar, maatschappij of bank contacteren.

Ritsen verplicht: waarom, wanneer en hoe?

Om het verkeer vlotter te laten verlopen is het in ons land sinds 1/03/2014 verplicht om te ritsen.  

De verplichting tot ritsen werd opgenomen in art. 12bis van de wegcode:

De bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook.

De bestuurders die rijden op die vrije rijstrook moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder; in geval het rijden in zowel de linker als in de rechter rijstrook wordt verhinderd, moet eerst voorrang worden verleend aan één bestuurder op de rechter rijstrook en daarna aan één bestuurder op de linker rijstrook.

Let op: in het geval er geen sprake is van sterk vertraagd verkeer en eender waar de invoegende partij voorrang dient te verlenen omwille van een gebodsbord geldt de verplichting tot ritsen niet.  Dit is onder meer het geval bij het oprijden van een autosnelweg.
Bovendien is het te allen tijde verplicht om bij het veranderen van rijstrook de richtingaanwijzer te gebruiken.

Conclusie: bij sterkt vertraagd verkeer (=file), waar een rijstrook ophoudt of waar het gebruik ervan wordt verhinderd, is ritsen verplicht.  Dit is ook het geval indien er geen verkeersbord is dat het verplichte ritsen aangeeft of benadrukt.  Of voertuigen van links of van rechts komen bij het invoegen speelt daarbij geen rol.
In de gevallen dat degene die invoegt voorrang dient te verlenen aan wie op de vrije rijstrook rijdt, evenals in het geval er geen sprake is van sterk vertraagd verkeer, vervalt de verplichting tot ritsen.  Dit is onder meer het geval bij het oprijden van een autosnelweg.

Meer informatie over ritsen en hoe je dat doet vind je op de website van het agentschap wegen en verkeer.

Wat moet u doen als schuldeiser in een faillissement?

Wie schuldeiser is in een faillissement moet met ingang  vanaf 1/04/2017 afhankelijk van zijn/haar hoedanigheid (natuurlijk persoon of rechtspersoon) een schuldvordering indienen via de website www.regsol.be.
De curator die instaat voor de vereffening-verdeling ontvangt de schuldvorderingen en verwerkt deze aansluitend.

Ben je een rechtspersoon, dan kan je enkel nog de schuldvordering indienen via REGSOL.  Natuurlijk personen hebben voorlopig nog de keuze tussen het indienen van de schuldvordering via de curator, dan wel via REGSOL.

Op de website van REGSOL kan je naast een aangifte van schuldvordering indienen ook informatie opzoeken m.b.t. faillissementen , de identiteit van de curator achterhalen en informatie raadplegen over de toepasselijke wetgeving.

Vooraleer je kan overgaan tot het indienen van een schuldvordering dien je jezelf te registreren.  Voor het indienen van een schuldvordering is een retributie van 6 Euro verschuldigd.

Pechbijstand en FAST

FAST-procedure van toepassing op Vlaamse snelwegen

Wanneer u pech heeft op een autosnelweg in Vlaanderen komt u waarschijnlijk in aanraking met de FAST-procedure.  (F.A.S.T. staat voor Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst.)

Zo kan het zelfs gebeuren dat wanneer uw voertuig in panne staat op een pech- of rijstrook, de politie, de 112-noodcentrale of het Vlaams Verkeerscentrum zelf de FAST-procedure starten.
De politie zal desgevallend de FAST-takeldienst verwittigen, dewelke van de Vlaamse Overheid de opdracht heeft gekregen om binnen de twintig minuten ter plaatse te zijn, voor de nodige signalisatie te zorgen en het voertuig veilig weg te takelen.

De factuur voor de takelkosten zal worden opgestuurd naar de eigenaar van het voertuig, of in het geval van een ongeval naar de persoon die aansprakelijk is.

Meer informatie vindt u op de website https://wegenenverkeer.be/FAST.

FAST en de bijstandsverzekeraar

Bij een ongeval op een autosnelweg is geen twijfel mogelijk: u dient zo vlug mogelijk 101 of 112 te bellen.

Indien u in panne staat op een snelweg in Vlaanderen contacteert u zo vlug mogelijk uw bijstandsverzekeraar.  Vraag hen u te bevestigen dat u zich bevindt op een FAST-snelweg.  Desgevallend zal de verzekeraar u de opdracht geven om zelf de hulpdiensten te bellen, dewelke u m.b.v. geolocalisatie zullen opsporen en de FAST-takeldienst ter plaatse zullen sturen.
De FAST-takeldienst takelt u vervolgens (in samenspraak) naar de eerstvolgende afrit, van waar uw bijstandsverlener kan overnemen.

De factuur voor de tussenkomst van de FAST-takeldienst en de daaraan verbonden signalisatie wordt mogelijk niet, of mogelijk slechts gedeeltelijk terugbetaald door uw bijstandsverzekeraar.
Hiervoor dient u de algemene voorwaarden van uw bijstandscontract na te kijken.

Autopech op een autosnelweg in Wallonië of Brussel valt niet onder de FAST-procedure

In een deel van Brussen en Wallonië raadpleegt de politie eerst het Siabis-bestand van Datassur en gelasten zij vervolgens desgevallend de bijstandsverzekeraar die het voertuig in kwestie verzekert.

 

BOB, pas op!

Voor veel mensen is volgende situatie herkenbaar: u bent op een feestje,  een vriend(in) laat zich nogal gaan, heeft te veel gedronken en moet nog met de wagen naar huis.  Behulpzaam als u bent stelt u voor dat u wel met zijn/haar wagen naar zijn/haar huis zult rijden, alwaar u opgepikt wordt om zo door te rijden naar uw huis.

Dit is zonder meer een mooi gebaar.  Het siert u dat u zich bekommert om het lot van jouw vriend(in)…

Maar hoe nuchter en behulpzaam u ook mag zijn, toch is het niet geheel uitgesloten dat het thuisbrengen van een vriend(in) u met een flinke kater achterlaat.  Immers, indien u een ongeval hebt met de wagen van de betreffende vriend/vriendin dreigt u zelf op te draaien voor de kosten aan zijn/haar wagen.  U moet immers het toevertrouwde goed dat aan een derde toebehoort (op normale slijtage na) steeds in goede staat terugbezorgen.  Dat de persoon in kwestie op dat moment zelf niet meer in staat was om te rijden brengt geen soelaas.
In deze situatie bent u dus sowieso best extra voorzichtig.

Gelukkig bieden sommige BA-auto-verzekeraars u -inbegrepen in uw eigen BA-auto-verzekering- een gratis waarborg voor uw aansprakelijkheid in uw hoedanigheid van BOB.
Stel dat u in de hierboven beschreven omstandigheden een ongeval heeft, zal de verzekeraar de schade aan de betreffende wagen in principe (grotendeels) vergoeden.

Wel zijn er een aantal uitzonderingen en aandachtspunten.  Deze waarborg speelt bijvoorbeeld niet tussen gezinsleden.  Ook moet worden vastgesteld dat u nuchter achter stuur zat en dat uw vriend(in), die eigenaar is van het voertuig, geïntoxiceerd in het voertuig zat op het moment van het ongeval.  Dienaangaande moet de politie de nodige vaststellingen doen.  Het is immers niet de bedoeling om u een omnium waarborg te verlenen wanneer u eenvoudigweg een auto van iemand leent, of in de situatie waarin het normaal is dat u het stuur neemt.  (Bijvoorbeeld in het geval van een koppel dat vooraf afspreekt wie met de auto zal rijden.  Dat die auto is ingeschreven op naam van de andere partner verandert daar weinig tot niets aan.)
Tot slot kan er ook een vrijstelling gelden, waardoor u toch nog (klein) deel van de schade zelf dient te bekostigen.
Voor een precieze omschrijving van de waarborg verwijzen wij naar de algemene voorwaarden van de betreffende verzekeringen.

Heeft u hier vragen over, of wenst u te laten bekijken of u ook voordelig een verzekering met inbegrip van deze waarborg kunt afsluiten?  Contacteer ons vrijblijvend.

Onderschrijf tijdig een waarborg wegenhulp

Wie een jonge wagen heeft maakt zich meestal weinig zorgen over pech.  Vooreerst is er vaak in het kader van garantie gedurende een paar jaren wegenhulp voorzien door de constructeur.  En ook in de jaren die daarop volgen is de kans op pech (allicht) nog behoorlijk klein in vergelijking met die bij oudere voertuigen.

Het spreekt voor zich dat ook verzekeraars zich ervan bewust zijn dat verzekeringnemers het vaakst een wegenhulp wensen te onderschrijven wanneer hun voertuig al een zekere leeftijd heeft bereikt.  (In sommige gevallen zelfs wanneer de wagen al eerder in panne heeft gestaan.)

Om die reden hanteren de meeste verzekeraars een maximumleeftijd van het voertuig bij onderschrijving.
Een meermaals terugkerende maximumleeftijd is acht jaar.  (Toeval of niet, maar dit is ook de leeftijd vanaf wanneer auto’s sowieso jaarlijks naar de keuring moeten.)

De meeste onder hen maken de uitzondering dat zij wel de wegenhulp aanbieden voor oudere voertuigen wanneer de verzekeringnemer kan aantonen dat hij/zij voordien ook al een wegenhulp onderschreven had en dat het dus m.a.w. om een overname van de andere verzekering gaat.

Verzekeraar Optimco is een uitzondering.  Deze maatschappij hanteert in principe geen maximumleeftijd bij onderschrijving van de waarborg reisbijstand.

Wiens voertuig te oud is om een reisbijstand te onderschrijven in combinatie met de waarborg BA (afhankelijk van maatschappij tot maatschappij), is per definitie aangewezen op een vaak duurder contract bij een specifieke bijstandsverzekeraar.
Mede om deze reden kan het voordelig zijn om vroegtijdig deze waarborg te onderschrijven voor uw voertuig.  U geniet in dat geval mogelijk van een interessantere premie en bent ondertussen ook gedekt wanneer u toch onverhoopt pech heeft.

Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat door de komst van moderne technologieën vaker voor jongere voertuigen een beroep dient te worden gedaan op de wegenhulp.  Immers, wanneer de boordcomputer van uw wagen een mogelijk probleem detecteert zal de motor vaak in veilige modus vallen waardoor u uw rit niet kunt voortzetten tot de dichtstbijzijnde garage.

Als partner van Europ Assistance bieden wij een losstaande verzekering wegenhulp aan die kan worden onderschreven voor voertuigen van alle leeftijden.
Wie hier meer informatie  over wenst (of er één wenst te onderschrijven) kan hiervoor gebruik maken van de Europ-Assistance-link van ons kantoor.  Door gebruik te maken van deze link bij de onderschrijving ontvangen wij een bescheiden commissie.

Specifieke verzekering voor Erasmusstudenten

Binnenkort beginnen duizenden studenten aan een nieuw academiejaar.  Recent kwam in de actualiteit aan bod dat steeds meer studenten op Erasmus gaan.  Studeren combineren met iets zien van een ander land… Je kan ze geen ongelijk beven.

Bijstandsverzekeraars spelen sinds enkele jaren actief in op de behoeften van Erasmusstudenten.  Maar hoe zit dat nu precies?

Met deze post willen we een en ander kaderen:

Wie op Erasmus gaat geniet meestal een ongevallenverzekering die wordt aangeboden door de de school.  Maar deze dekt doorgaans lang niet alles.  Vaak dekt deze zelfs enkel de ongevallen op weg van en haar de leslokalen.
Repatriëring is ook lang niet bij alle verzekeringen inbegrepen.
De voorwaarden goed analyseren is de boodschap.

De Europese ziekteverzekeringskaart die je gratis bij de mutualiteit kunt aanvragen biedt enig soelaas.  Deze kaart biedt als het ware een bewijs dat je bent ingeschreven in de ziekteverzekering, zodat je daar ter plaatse in principe het tarief betaalt van de bewoners van het gastland.  Let wel op: voorziet het gastland niet in enige terugbetaling, dan draai uiteraard zelf op voor het totaal van de kosten.

Een aantal mutualiteiten bieden een (gratis) medische bijstand aan.  Deze verzekeringen komen meestal tussen voor grote kosten als hospitalisatie of repatriëring.  Maar let wel op: deze verzekeringen kennen een waarborggrens die mogelijk minder hoog is dan in contracten van een private verzekeraar, kennen een territoriale afbakening en gelden bvb. enkel in Europese landen, zullen mogelijk slechts reizen van minder dan drie maanden verzekeren, enz.
Kortom: ook hier is het in detail nagaan van de algemene voorwaarden van groot belang.

Samengevat: afhankelijk van de persoonlijke wensen en behoeften, de eventuele waarborgen van medische bijstandsverzekering van de mutualiteit, de ligging van het gastland en de duurtijd dat de student aaneensluitend in het buitenland verblijft zal het onderschrijven van een aparte reisbijstand in meer of mindere mate nodig, wenselijk of nuttig zijn.  

Als partner van Europ Assistance bieden wij een uitgebreide bijstandsverzekering voor Erasmusstudenten aan.
Wie hier meer informatie  over wenst (of er één wenst te onderschrijven) kan hiervoor gebruik maken van de Europ-Assistance-link van ons kantoor.  Door gebruik te maken van deze link bij de onderschrijving ontvangen wij een bescheiden commissie.

Nuttige links toegevoegd aan website

Vanaf heden zult u op onze website ook een aantal nuttige links kunnen terugvinden.

Op die manier kunnen we u nog vlugger wegwijs maken wanneer u bepaalde vragen heeft, maar uiteraard is het ook interessant om de links eens te bekijken wanneer u niet op zoek bent naar specifieke informatie.

Heeft u een suggestie voor een aanvulling met een link die een niet-commercieel karakter heeft?  Contacteer ons vrijblijvend.

Huurder, neem een brandverzekering!

Huurders hebben er alle baat bij om voor de woning die zij huren een brandverzekering te onderschrijven.  Immers, wanneer er brand ontstaat in een woning die wordt gehuurd, rust er een vermoeden van aansprakelijkheid op de huurder.
Bijgevolg is het aan de huurder om te bewijzen dat hij/zij niet verantwoordelijk is voor de schade die is ontstaan aan de huurwoning, wat geen eenvoudige opdracht is.  Bovendien is het meestal ook zo dat een brand ontstaat door een menselijke fout van de bewoner.

Ons advies aan huurders: neem een brandverzekering zeker even serieus dan de eigenaar van een pand.  Immers, bij ernstige schade kunt u in het geval u niet verzekerd bent nog jarenlang opdraaien voor de kosten ervan.

De clausule ‘afstand van verhaal’ in de brandverzekering van de verhuurder

Sommige verhuurders voorzien in de huurovereenkomst een clausule die bepaalt dat zij in hun brandverzekering een afstand van verhaal t.a.v. de huurder voorzien.  Deze clausule bepaalt doorgaans ook dat de de verhuurder de kost hiervan jaarlijks zal afrekenen met de huurder.

In dat geval raden wij u als huurder aan om steeds een kopie van de bijzondere voorwaarden van de betreffende brandverzekering te vragen aan de verhuurder.  U zult immers gedekt zijn op basis van de algemene en bijzondere voorwaarden die door de verhuurder werden onderschreven.
Bovendien is het van het grootste belang dat de clausule ‘afstand van verhaal t.a.v. de huurder’ expliciet vermeld staat in de bijzondere voorwaarden van het verzekeringscontract.  (De loutere vermelding in het huurcontract is niet tegenstelbaar aan de verzekeraar, dewelke in de mate dat uw aansprakelijkheid vast staat nochtans verhaal tegen u kan uitoefenen voor de aan verzekeringnemer uitbetaalde schade.)

Een tweede advies is om hoe dan ook nog een aparte brandverzekering te nemen voor de inhoud, gestalde voertuigen, waarborg diefstal, rechtsbijstand en  -van groot belang bij gebreke aan een familiale verzekering-  de aansprakelijkheid t.a.v. derden ingevolge een in de brandverzekering gedekt voorval.

Volledige omnium te duur?

Laatst werd ik gevraagd om de premie te berekenen voor een volledige omnium en een kleine omnium.  Al vlug bleek dat mijn klant omwille van budgettaire redenen zou opteren voor de kleine omnium.
De reden?
“De auto die ik aankoop neemt al een serieuze hap uit mijn budget.”

Uiteraard is dat een goede reden.  Een omniumverzekering brengt een zekere kost met zich mee en het is zeker niet abnormaal dat getracht wordt om deze kost uit te sparen/te beperken.

Anderzijds is het wel zo dat wanneer er al onvoldoende budget meer is voor een full-omnium, het een kleine (mogelijk zelfs grote) ramp zou zijn mocht verzekerde het slachtoffer worden van een ongeval in fout, een ongeval zonder geïdentificeerde aansprakelijke of vandalisme.  (Deze zaken zijn immers niet gedekt in een contract kleine omnium.)

Om die reden hebben wij ons verder over deze case gebogen en hebben wij een polis full-omnium voorgesteld met volgende kenmerken: afschrijving forfaitaire waarde, de minimale periode met waardevastheid (= 6 maanden) en een franchise van +/- 1100 Euro in voornoemde gevallen.
Dit met als resultaat dat onze klant voor slechts +/- 150 Euro meer aan jaarlijkse premie toch de voor hem belangrijke waarborgen ongevallen en vandalisme geniet.

Kunt u voor een verschil in premie van 150 Euro per jaar het risico lopen om een ongeval in fout of zonder geïdentificeerde aansprakelijke te hebben (of het slachtoffer te worden van vandalisme) en zelf voor ALLE kosten te moeten opdraaien?  Onze klant vond alvast van niet.

Autoverzekering op naam van een ouder, een goed idee?

Het gebeurt wel eens dat klanten komen aandragen met een verhaal van mensen die de auto waar de zoon/dochter de gebruikelijke bestuurder van is op naam van één van de ouders hebben verzekerd en daardoor flink wat uitsparen.

Er dient opgemerkt te worden dat wanneer de situatie daadwerkelijk zo is dat er flink wat mee kan worden “bespaard”, we door de band spreken over het verzwijgen van risico aan de maatschappij.  Dit brengt met zich mee dat de verzekeraar zich op verkeerde gegevens baseert om de premie te berekenen.

Leuk, zou je denken, maar niets is minder waar. “Autoverzekering op naam van een ouder, een goed idee?” verder lezen

Waarom u beter een wachtpolis hospitalisatie heeft

Wie de kans heeft om zich aan te sluiten bij de groepsverzekering hospitalisatie van zijn/haar werkgever doet er goed aan om zijn/haar lopende contract om  te zetten in een wachtpolis.

Kort samengevat heeft een wachtpolis volgende kenmerken:

 • Enkel voor wie aangesloten is in een groepsverzekering
 • De premie is opmerkelijk veel lager dan in een gewoon contract
 • De wachtpolis komt niet tussen bij hospitalisatie, maar zorgt er voor dat u bij beëindiging van de inschrijving in de groepsverzekering zonder medische formaliteiten de aansluiting kunt bekomen bij de maatschappij van uw keuze.
 • Door de onderschrijving van de wachtpolis betaalt u later ook opmerkelijk minder voor dezelfde verzekering.  De wachtpolis zorgt er immers voor dat u later het tarief van de initiële aansluitingsleeftijd zult betalen.  (Afhankelijk van de maatschappij zijn licht afwijkende mechanismen mogelijk.

Uiteraard is een wachtpolis ook zeer interessant voor mensen die die nog geen hospitalisatieverzekering hadden voor het aansluiten in de collectieve polis van hun werkgever.