Beleid omtrent het beheer van belangenconflicten

Tevens is ons kantoor ertoe gehouden een schriftelijk beleid op te stellen omtrent het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of tussen meerdere klanten onderling. De mogelijke belangenconflicten die wij als kantoor identificeren waarbij de belangen van de klant risico lopen geschaad te worden, zijn o.m. de volgende:

  • situatie waarbij winst gemaakt wordt of verlies geleden wordt ten koste van de cliënt,
  • situaties waarbij het kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling,
  • situaties waarbij het kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie.

 

Tegen deze mogelijke belangenconflicten neemt ons kantoor uiteraard de vereiste maatregelen om te verzekeren dat het belang van de klant primeert en te voorkomen dat een mogelijk belangenconflict effectief uitwerking heeft. Onder meer volgende maatregelen worden genomen:

  • beperking van de informatie-uitwisseling tussen personen die in verschillende hoedanigheden zijn betrokken bij dienst met groot risico op belangenconflicten,
  • beleid dat er op toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen met betrekking tot verzekeringsovereenkomsten waarvan ze de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn de klanten correct in te lichten,
  • een aanpassing van het belangenconflictenbeleid indien nodig,
  • beleid dat erop toeziet dat de informatie die verstrekt wordt correct, duidelijk en niet misleidend is,
  • indien geen correcte oplossing mogelijk is, zal het kantoor de gevraagde dienstverlening kunnen weigeren.

 

Indien zich een situatie voordoet waarbij een belangenconflict kan rijzen en waarbij onze maatregelen mogelijk onvoldoende garantie kunnen bieden, dan zal ons kantoor informeren omtrent de aard en oorzaak van het belangenconflict, zodat u als klant steeds van alles op de hoogte is een goedgeïnformeerde beslissing kan maken.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as .